Công ty TNHH Khu Đông – Phú Quốc thông báo kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với các thông tin tóm tắt như sau

21/12/2020, 11:17

Công ty TNHH Khu Đông – Phú Quốc thông báo kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với các thông tin tóm tắt như sau

Tên Trái Phiếu : KDPQB2022001

Khối lượng phát hành: Tối đa 3.800 tỷ đồng 

Tính Chất Trái Phiếu: Trái Phiếu bằng Đồng Việt Nam, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tổ Chức Phát Hành, được phát hành riêng lẻ theo quy định tại Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Chính Phủ về trái phiếu doanh nghiệp và Nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 07 năm 2020 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Chính Phủ.

Ngày phát hành dự kiến: Không muộn hơn 31/12/2020

Kỳ hạn: Tối đa 24 tháng

Lãi suất dự kiến: Kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi